Đăng việc làm

Làm cách nào để sửa việc làm của tôi?

Cách sa chi tiết vic làm:

  1. Truy cp employers.indeed.com và đăng nhp vào tài khon ca bn
  2. Nhp vào "Vic làm" đu trang
  3. Nhp vào "sa vic làm" bên dưi chc danh
  4. Nhp vào liên kết "Sa" bên cnh bt k phn nào mà bn mun thay đi
  5. Sau khi điu chnh chi tiết ca vic làm, chn "Cp nht" phía dưi bên phi
  6. Chn "Xác nhn" phía dưi bên phi

Bn có th d dàng sa vic làm ca mình trên Indeed bng cách đăng nhp vào bng điu khin nhà tuyn dng và đến tab "Vic làm".

Nhng ni dung mà bn có th mun chnh sa đ có kết qu tt hơn:

Ni dung công vic. Nếu bn cn ng viên có trình đ hơn, hãy th lc chc danh hoc b sung chi tiết vào mô t công vic đ nêu rõ bn cn gì ng viên.

Ngân sách vic làm tr phí. Nếu bn đã đăng vic làm min phí và cn thêm ng viên, vic thêm ngân sách cho vic làm tr phí s giúp ngưi tìm vic d tìm thy vic làm ca bn hơn. Vic làm tr phí nhn đưc gp 5 ln lưt nhp chut so vi vic làm min phí.* Nếu vic làm ca bn là Tr phí, vic tăng ngân sách có th có ích nếu ng viên bn cn có s cnh tranh rt ln.

Câu hi ng tuyn. Da trên cht lưng ca ng viên b thu hút bi vic làm ca bn, bn có th mun thêm câu hi ng tuyn đ bo đm ng viên có k năng và kinh nghim mà bn cn.

*Ngun: D liu Indeed (toàn cu)Bài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk